REGULAMIN

Postanowienia ogólne Regulaminu

Regulamin został wydany przez Payholding Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-413 przy Gwiaździsta 66, Lok. 22 piętro, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000472748, Regon: 022207267 NIP: 894-30-47-640, kapitał zakładowy 700 000 PLN, która zarządza SAP DCP (SAP Dedicated Currency Platform)i w dalszej treści Regulaminu jest określana nazwą Operator.

Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna bądź prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pomocą sieci Internet, składa ofertę kupna lub sprzedaży waluty na Giełdzie Walut, dostępnej w SAPDCP.

Giełda Walut – łączenie przeciwstawnych zleceń w pary walutowe np.: EUR/PLN, składanych przez Użytkowników;

Tabela Ofert – tożsama z definicją Giełda Walut;

Zlecenie przeciwstawne – połączenie w parę walutową Zleceń dwóch Użytkowników np.: EUR/PLN;

SAPDCP – dodatek do SAP Business One umożliwiający Użytkownikom korzystanie z narzędzi/aplikacji dzięki, którym możliwe jest dopasowanie par przeciwstawnych zleceń walut, zwany również Giełdą Walut;

Rejestracja – jest jednoznaczna z Założeniem Konta;

Prowizja – należność pobierana przez Operatora z tytułu pośrednictwa w połączeniu w pary walutowe dwóch przeciwstawnych Ofert/Zleceń, które Użytkownik zleca Operatorowi;

Regulamin – niniejszy Regulamin, który jest dostępny dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym www.sapdcp.com oraz jest utworzony zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Kurs SAPDCP – kurs wymiany walut aktualizowany na podstawie rynku FOREX lub najlepszy dostępny kurs proponowany przez Użytkowników;

Kurs Użytkownika – kurs wymiany waluty, który jest ustalany przez Użytkownika podczas składania Zlecenia wymiany;

Oferta – jest jednoznaczna z definicją Zlecenia;

Zlecenie – złożenie Oferty sprzedaży lub kupna waluty przez Użytkownika u Operatora na Giełdzie Walut. Oferta jest propozycją Użytkownika, na warunkach przez siebie ustalonych, określająca za jaką cenę Użytkownik chce sprzedać walutę oraz ustalić kurs wymiany waluty, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa oraz z postanowień niniejszego Regulaminu;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszym zmianami);

Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 j.t. z późniejszymi zmianami);

Prawo Dewizowe – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178 z późniejszymi zmianami);

Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy – Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 03.153.1505 j.t. z późniejszymi zmianami);

Przelew – transfer środków pieniężnych na Rachunek wskazany przez Operatora w odpowiedniej walucie, podczas składania Zlecenia przez Użytkownika lub transfer środków dokonany na wskazany rachunek Użytkownika po wymianie waluty;

Rachunek – konto bankowe utrzymywane przez Operatora, prowadzone dla Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Bankowego;

Zgodność danych Użytkownika – wskazanych w przelewie dokonanym przy użyciu rachunku bankowego, a danymi jakie Użytkownik pozostawił u Operatora podczas Rejestracji. Jednocześnie weryfikacji podlega tytuł przelewu oraz login danego użytkownika;

Dni Robocze – dni tygodnia z pominięciem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;

Dostępność SAPDCP – SAP DCP jest dostępny w sieci Internet 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę;

Wymagania techniczne – wymagania techniczne niezbędnie do tego, aby Użytkownik mógł swobodnie korzystać z Serwisu SAPDCP: posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, platforma SAP Business One oraz posiadanie telefonu komórkowego, a także adresu email, w celu otrzymania potwierdzenia transakcji. Do odczytu plików PDF jest konieczny program, który Użytkownik powinien zapewnić sobie we własnym zakresie.

Rozdział I

Ogólne zasady funkcjonowania SAP DCP

1. Regulamin został stworzony zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za zawartą z Operatorem po poprawnym zakończeniu procesu Rejestracji.

3. Operator świadczy w Serwisie SAP DCP usługę polegającą na dopasowaniu par przeciwstawnych zleceń następujących walut: PLN, EUR, CHF, USD, GBP, zwaną również Giełdą Walut.

4. Każdy z Użytkowników po zawarciu umowy z Operatorem, posiada możliwość wystawienia własnej Oferty waluty, którą chce wymienić np.: EUR po kursie własnym lub po kursie najlepszym dostępnym, albo po kursie średnim FOREX, obowiązującym w danym momencie na rynku światowym. Zadaniem Operatora jest dopasowanie przeciwstawnej Oferty i połączenie ich w parę walutową.

5. W ramach Serwisu SAP DCP są udostępniane Użytkownikowi następujące zasoby:
a. rejestracja Użytkownika oraz identyfikacja,
b. możliwość wystawienia Oferty na Giełdę Walut,
c. dopasowanie Ofert i wymiana waluty,
d. faktura potwierdzająca kupno lub sprzedaż waluty.

6. Operator świadczy usługi na zasadach wskazanych w Regulaminie. Użytkownik posiada dostęp do Regulaminu oraz do zasobów Serwisu SAP DCP.

7. Użytkownik zawiera umowę dotyczącą wymiany walut z wykorzystaniem zasobów SAP DCP dobrowolnie. Każdorazowo odbywa się to, na podstawie oświadczeń woli składanych przez Użytkownika oraz pozytywnej identyfikacji Użytkownika.

Rozdział II

Rejestracja Użytkownika oraz identyfikacja Użytkownika

1. Zawarcie umowy następuje na Karcie Rejestracja i dochodzi do skutku, z chwilą spełnienia poniższych warunków:
a) należy wypełnić wszystkie pola formularza zamieszczonego na stronie internetowej SAP DCP,
b) dane muszą być podane zgodnie ze stanem faktycznym
c) następnie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia.
d) zatwierdzenie Rejestracji następuje przez kliknięcie w przycisk Załóż Konto.

2. Rejestracja Użytkownika obejmuje:
a) w przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko, adres pocztowy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, pesel) nr telefonu komórkowego;
b) w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: firma (nazwa) i forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej, adres siedziby, dane reprezentanta takie jak imię, nazwisko, nr telefonu komórkowego;
c) podanie adresu email, z którego Użytkownik będzie korzystał do zalogowania się do SAP DCP oraz do odbierania wiadomości od Operatora.

3. Realizacja przelewu na rachunek bankowy Operatora, kwoty waluty, która podlega wymianie.

4. Pozytywna weryfikacja Użytkownika przez Operatora.

5. Zlecenie Operatorowi przez Użytkownika wykonanie usługi wymiany waluty na Karcie Nowe Zlecenie Wymiany.

6. Zabronione jest przybieranie nazwy Użytkownika mającej charakter obraźliwy, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, lub będącej nazwą własną podlegającą ochronie prawnej, w szczególności nazwą Użytkownika mającej postać adresu strony „WWW” lub imienia, pseudonimu lub nazwiska powszechnie znanej osoby.

7. Podanie hasła dostępowego, które musi się składać z minimum 8 znaków, musi także zawierać małe i duże litery (a-z lub A-Z), znaki specjalne (?_!@#$) oraz cyfry (0-9). Hasła nie należy budować z imion czy popularnych słów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie będzie prosić o przekazanie hasła przez pocztę e-mail.

8. Podanie numeru konta bankowego, z którego Użytkownik będzie przelewał środki w celu wymiany.
Wszystkie konta, z których Użytkownik będzie zasilał portfel SAP DCP, należy uzupełnić na Karcie Moje Dane i Konta.

9. Mail, podany przez Użytkownika będzie służył jako login do Serwisu SAP DCP.

10. Po dokonaniu poprawnej Rejestracji Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą mailową, na maila wskazanego w formularzu Rejestracja.

11. Operator zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji Użytkowników innymi, niż określone powyżej, metodami.

12. Operator dokonuje identyfikacji Użytkownika potwierdzając wcześniej, zgodność danych podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracji z danymi nadawcy przelewu.

Rozdział III

Wymiana walut za pośrednictwem SAP DCP

1. Użytkownik na Karcie Wpłata w zależności od wybranej waluty oraz banku, z którego będzie dokonywał wpłaty na konto Operatora, otrzyma informację na jakie konto należy dokonać wpłaty, pełne dane adresowe oraz tytuł wpłaty.

2. Operator może dokona zwrotu środków na konto Użytkownika w przypadku występujących rozbieżności pomiędzy danymi wynikającymi z formularza Rejestracji, a danymi z przelewu.

3. Jeżeli weryfikacja Użytkownika zakończy się pomyślnie to środki automatycznie pojawiają się na Karcie Moje Konto, w pozycji Środki bieżące.

4. Użytkownik korzystając z Panelu Nowe Zlecenie klikając myszką wskazuje walutę, która ustawia się domyślnie zgodnie ze Środkami Bieżącym w portfelu np.: PLN. Użytkownik klikając, wybiera walutę, na którą chce dokonać wymiany np.: EUR, wskazuje rodzaj kurs, który wybiera np.:
• kurs FOREX
• kurs własny
• kurs najlepszy dostępny
i dokonuje akceptacji dodania Oferty na Giełdę Walut, klikając przycisk Akceptuj.

5. Kliknięcie przycisku Akceptuj jest jednoznaczne z wstawieniem Oferty na Giełdę Walut oraz złożeniem dyspozycji Operatorowi dopasowania Oferty.

6. Jeżeli w Tabeli Ofert znajduje się Oferta przeciwstawna do tej, którą złożył Użytkownik, to następuje automatyczne dopasowanie dwóch przeciwstawnych Zleceń, wypłata środków w walucie po transakcji następuje po złożeniu dyspozycji przez Użytkownika w Panelu Wypłata.

7. W przypadku złożenia przez Użytkownika większej Oferty kwotowo, niż obecnie proponowane na Giełdzie Walut, następuje dopasowanie Oferty cząstkowo.

8. Użytkownik wyraża zgodę na dopasowanie Ofert cząstkowych, które pokryją się w pełni z jego Ofertą.

9. Każda z Ofert cząstkowych zostanie dopasowana po kursie Operatora lub po kursie innego Użytkownika, kurs dopasowany najkorzystniejszy w danym momencie wymiany.

10. Złożenie Oferty przez Użytkownika jest aktywne do momentu całkowitego dopasowania Oferty przeciwstawnej.

11. W przypadku dopasowania cząstkowego, Użytkownik nie ma możliwości dokonania Anulowania Oferty uprzednio dopasowanej, natomiast może Anulować pozostałą część Oferty, która nie została dopasowana klikając przycisk Anuluj na Karcie Historia transakcji.

12. W przypadku chęci Anulowania Oferty użytkownik może dokonać anulowania na Karcie Historia transakcji/szczegóły bez ponoszenia opłat związanych z dopasowaniem Oferty. Jedyną opłatą występującą wówczas będzie dokonanie wypłaty środków na rachunek wskazany przez Użytkownika.

13. W okresie aktywności Ofert, Kursy wyświetlane przez Operatora są dynamiczne.

Rozdział IV

Dowody kupna i sprzedaży

1. Operator ma obowiązek do dostarczania Użytkownikowi dowodu potwierdzającego wykonanie usługi związanej z dopasowaniem Oferty.

2. Każdorazowo dowody transakcji będą dostępne dla Użytkownika w formie elektronicznej do pobrania na Karcie Moje Dane i Konta.

3. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z danymi, które Użytkownik wskazał przy Rejestracji.

4. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na pobieranie i wydruk dowodów potwierdzających wykonanie usługi przy każdej transakcji.

5. Kopię wydruku Faktury VAT należy przechowywać oraz w przypadku potrzeby udostępnić organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

6. Operator może wystawiać i przesyłać faktury z tytułu świadczonych przez siebie usług w formie elektronicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2010r., nr 249, poz. 1661) zwanego dalej Rozporządzeniem.

7. Operator gwarantuje autentyczność pochodzenia i integralność treści wystawianych i przesyłanych faktur VAT.

8. Faktura VAT, będzie udostępniona dla Użytkownika do wydruku, po zalogowaniu się na Karcie Moje Dane i Konta. Plik udostępniony w takiej formie nie jest fakturą elektroniczną w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania.

Rozdział V

Zasady dotyczące opłat

1. Rejestracja oraz korzystanie z kalkulatora oszczędności jest usługą świadczoną na rzecz Użytkownika bezpłatnie.

2. Za każde kolejne dopasowanie Operator pobiera prowizję tytułem pośrednictwa w dopasowaniu przeciwstawnych Ofert Użytkowników, która wynosi 0,2% od wartości kwoty dopasowanej, którą Użytkownik dodaje na Giełdę Walut.

3. Prowizja tytułem pośrednictwa w dopasowaniu jest pobierana od każdego Użytkownika indywidualnie.

4. Prowizja jest pobierana każdorazowo po skutecznym dopasowaniu Oferty i jest potrącana z kwoty do wypłaty w walucie, która pozostała po dopasowaniu Oferty.

5. Prowizja nie jest pobierana przez Operatora w przypadku Anulowania Oferty przez Użytkownika.

6. W przypadku Anulowania Oferty, jedynym kosztem mogącym wystąpić jest koszt przelewu dotyczący dokonania wypłaty środków na rachunek innego banku zgodnie z dyspozycją Użytkownika.

7. Jeżeli prowizja tytułem dopasowanie Zlecenia jest mniejsza niż, najmniejsza jednostka walutowa np.: 0,004 PLN, to każdorazowo następuje zaokrąglenie do 0,01 PLN (1 grosz), 0,01 EUR (1 euro cent), 0,01 USD (1 cent), 0,01 GBP (0,01 pens) i 0,01 CHF (1 centym).

8. Kwota, którą Użytkownik zleca do wymiany nie może być mniejsza niż:1 PLN, 1 EUR, 1 USD, 1 GB, 1 CHF.

9. Kwota, którą Użytkownik zleca do wypłaty nie może być mniejsza niż: 1 PLN, 1 EUR, 1 USD, 1 GBP, 1 CHF wraz z kosztami związanymi z opłatą za przelew, zgodnie z tabelą opłat dla danego banku.

10. Do prowizji Operatora zostaną doliczone koszty związane z wystąpieniem opłaty bankowej tytułem przelewu na konto Operatora lub tytułem wypłaty środków z konta Operatora na konto wskazane przez Użytkownika.

11. Użytkownik ma prawo w każdym momencie do dysponowania swoimi środkami po przeprowadzeniu transakcji dopasowania.

12. Użytkownik ma prawo pozostawić środku na rachunku lub zlecić Operatorowi polecenie Wypłaty Środków, które uprzednio zostanie potwierdzone smsKOD.

Rozdział VI

Korespondencja

1. Wszelką korespondencję kierowaną do Operatora należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: biuro@amronet.pl lub w formie pisemnej na adres: Payholding Sp. z o.o., Gwiaździsta 66, Lok. 22 piętro, 53-413 Wrocław.

2. Operator pełni funkcję administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika, przekazanych w związku z wykonaniem usług określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozdział VII

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

1. Użytkownik wypełniając formularz Rejestracji udostępnia dobrowolnie swoje dane osobowe, które są przetwarzane przez Operatora, w celu realizacji usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Dane osobowe Użytkowników SAP DCP, zostały zgłoszone w postaci zbioru do Generalnego Inspektora Danych Osobowych i wpisane do ogólnokrajowego rejestru zbioru danych osobowych.

3. Dane osobowe użytkownika nie mogą być przekazywane przez Operatora innym Użytkownikom oraz innym podmiotom bez zgody Użytkownika.

4. Użytkownik zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do żądania ich poprawy lub usunięcia.

5. W przypadku, gdy Użytkownik posiada wiedzę, że jego dane osobowe uległy zmianie, to jest zobowiązany do wprowadzenia poprawnych danych na Karcie Moje Dane i Konta. Jeżeli ta czynność zostanie zaniechana przez Użytkownika, to Operator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do ochrony danych osobowych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Rozdział VIII

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy składać na piśmie na adres: Payholding Sp. z o.o., Gwiaździsta 66, Lok. 22 piętro, 53-413 Wrocław, lub pocztą elektroniczną na adres email: biuro@amronet.pl.

2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik otrzyma odpowiedz na reklamacje na maila, który wskazał przy danych Rejestracyjnych.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem możliwości korzystania z SAP DCP, na skutek nie spełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku Dyspozycji błędnie wydanych przez Użytkownika, w tym Dyspozycji złożonych omyłkowo.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za Dyspozycje wydane w imieniu Użytkownika , lecz bez jego wiedzy i zgody przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do SAP DCP w wyniku nieskutecznego zabezpieczenia przez Użytkownika Hasła i Loginu.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, roszczenia czy odszkodowania w tym utratę zysku lub utratę pożytków poniesione przez Użytkownika tytułem korzystania lub niemożności korzystania ze SAP DCP.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za koszty, odszkodowania, wydatki i inne zobowiązania na wypadek niewypłacalności, decyzji o zawieszeniu działalności Banku lub ogłoszenia upadłości, któregokolwiek Banku, z którym Operator współpracuje i jest zintegrowany.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wyświetlane kursy walut, gdyż z uwagi na połączenie internetowe mogą być wyświetlane z opóźnieniem i dlatego mogą być w danej chwili nie rzeczywiste.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, które wynikają z awarii systemów bankowych. Wszelkie transakcje, których wykonanie będzie opóźnione na skutek takich awarii będą realizowane następnego dnia roboczego po usunięciu awarii przez bank.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej np.: ewentualne kataklizmy, strajki, wojny lub inne nieprzewidziane okoliczności i wydarzenia losowe.

9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania sił wyższych.

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności, z tytułu tego, że bank nie realizuje przelewów w dni wolne.

Rozdział X

Zmiany Regulaminu, wypowiedzenie umowy

1. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z usług świadczonych na podstawie Regulaminu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych opłat bankowych za przelewy zwrotne. W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, należy przesłać wypowiedzenie umowy w formie pisemnej na adres: Payholding Sp. z o.o., Gwiaździsta 66, Lok. 22 piętro, 53-413 Wrocław. Umowa zostanie rozwiązana w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wypowiedzenia umowy.

2. Waluty wpłacone przez Użytkownika oraz waluty wymienione w wyniku dopasowania Ofert po złożonej dyspozycji wypłaty przez Użytkownika zostaną zwrócone w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania wypowiedzenia.

3. W przypadku klikniecia Zablokuj konto, jedynym kosztem mogącym wystąpić jest koszt przelewu dotyczący dokonania wypłaty środków na rachunek innego banku zgodnie z pisemną dyspozycją Użytkownika.

4. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty ich umieszczenia na stronie internetowej SAP DCP l. Informacja o zmianach w Regulaminie może zostać, również wysłana do Użytkowników pocztą elektroniczną na maila podanego przy Rejestracji.

6. Po umieszczeniu zmian w Regulaminie, które będą publikowane na Stronie SAP DCP, ponowne zalogowanie się do SAP DCP jest jednoznaczne z akceptacją zmian w Regulaminie.

7. Brak akceptacji zmian przez Użytkownika, w Regulaminie jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z Operatorem.

8. W przypadku stwierdzenia przez Operatora podejmowania przez Użytkownika działań niezgodnych z prawem, z celami i interesem Serwisu SAP DCP lub Użytkowników oraz dobrymi obyczajami, w szczególności polegających na wyłudzaniu od innych Użytkowników informacji, podawaniu fałszywych danych osobowych, uporczywym nieregulowaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów, działaniu naruszającym dobra osobiste innych Użytkowników oraz innym działaniom mogącym spowodować szkodę po stronie innych Użytkowników lub Operatora, Operator uprawniony jest do zablokowania dostępu do konta Użytkownika oraz zwrócenia na Rachunek uprzednio wpłaconych środków potrąconych o koszty dokonania przelewu zwrotnego.

SAP B1 DCP stworzony dla Payholding Sp. z o.o. przez firmę BizCode - oficjalnego Partnera SAP